เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
1112105Materials Science and Engineering 1
วัสดุศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ 1
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
หน่วยกิต4 (4-0-8)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
วัสดุเบื้องต้น โครงสร้างของโลหะ เซรามิกและแก้ว การสังเคราะห์และโครงสร้างของพอลิเมอร์ ความไม่สมบูรณ์ในของแข็ง ลักษณะเฉพาะ สมบัติทางกายภาพ สมบัติทางกล สมบัติทางความร้อน สมบัติทางไฟฟ้า สมบัติทางแม่เหล็ก สมบัติทางแสง


Introduction to materials; structure of metal, ceramic and glass; synthesis and structure of polymer; imperfection in solids; characteristics; physical properties; mechanical properties; thermal properties; electrical properties; magnetic properties; optical properties.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH