เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
1112213Engineering Statistics
สถิติสำหรับวิศวกร
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
แนะนำหลักการทางสถิติ เช่น การนำเสนอข้อ การวัดค่าสู่ส่วนกลางและความแปรปรวน ความน่าจะเป็นและการแจกแจง ตัวแปรสุ่ม การแจกแจงสถิติ การประมาณค่าและทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับค่าเฉลี่ย แนะนำและหลักการการออกแบบทดลอง แผนแบบสุ่มสมบูรณ์ การบล็อกและแผนแบบสุ่มบล็อกสมบูรณ์ การเปรียบเทียบรายคู่ แผนแบบแฟคทอเรียลเต็มรูปและบางส่วน แผนแบบเซ็นทรัล คอมโพสิต บ็อกซ์-เบห์นเคน แผนแบบอื่นๆ เช่น แผนแบบเนสท์และครอส แผนแบบ แพลคเก็ตต์-เบอร์แมน สำหรับการทดลองคัดกรอง วิธีพื้นผิวตอบสนอง วิธีทากูชิ และหัวข้อที่เกี่ยวข้องอื่นๆ


Introduction to statistics such as data presentation, central tendency and variation measurement, probability and distribution, random variable, and sampling distribution, estimation and hypothesis testing for population mean; introduction and concepts of experiment design; complete randomization; blocking and randomized block design; multiple comparisons; full factorial and fractional factorial designs; central composite design and Box-Behnken designs; other designs, for example, Nested and Crossed designs; Plackett-Burman designs for screening experiment; respond surface methodology; Taguchi’s methods, and other involving topics.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH