เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
1106203Programing and Computational Methods for Engineers
การโปรแกรมและวิธีการคำนวณสำหรับวิศวกร
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1106104

Course Description
วิธีการคำนวณสำหรับการแก้ปัญหาทางวิศวกรรม ผลเฉลยของสมการไม่เชิงเส้น การหาค่าที่เหมาะสมที่สุด การหาคำตอบของระบบสมการเชิงเส้นและการประมาณค่า สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย วิธีการไฟไนต์เอลิเมนต์


Computational methods for solving engineering problems; systems of linear equation, ordinary differential equations, partial differential equations, finite element method.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH