เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1410306Communication Arts for Agriculture and Related Technology
ศิลปะการสื่อสารเชิงเกษตรและเทคโนโลยี
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและโลจิสติกส์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ศัพท์ทั่วไปและศัพท์เทคนิคทางด้านการเกษตรและเทคโนโลยีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การหาข้อมูลและการอ้างอิงข้อมูลเพื่อการเผยแพร่ ศิลปะการสนทนาและการแสดงด้วยสื่อ การเขียน ภาพวาด ภาพถ่ายเพื่อนำเสนอด้านวิทยาศาสตร์เกษตรเบื้องต้น


General and technical terms in agriculture and related technologies; reference sources and citation; art of communication and expression; basic in writing, drawing and photography presentation for agricultural science
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH