เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
1410305Sustainable Agriculture
เกษตรกรรมยั่งยืน
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและโลจิสติกส์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ความสำคัญของการเกษตรกรรมสำหรับประเทศไทย เกษตรพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช การนำหลักการเกษตรกรรมยั่งยืนไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชุมชน ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ตัวอย่างจากการทำเกษตรกรรมยั่งยืนและการนำไปใช้ในประเทศไทยด้านผัก ผลไม้ สมุนไพร สัตว์เลี้ยง แมลง การจัดการศัตรูและการลดการสูญเสียของผลิตผลเกษตร ระบบการจัดการอย่างเป็นระบบสำหรับสินค้าเกษตร


Importance of agriculture in Thailand; sufficiency and new theory of agriculture of king Bhumibol; application of the new theory and community; products and examples from sustainable agriculture such as vegetables fruits herbs animals and insects; pest management and losses reduction on agricultural product; sustainable management systems for agriculture products
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH