เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
1410302Man and Sea
มนุษย์กับทะเล
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและโลจิสติกส์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับทะเล คุณค่าของทะเล สิ่งมีชีวิตในทะเล การใช้ประโยชน์ ทะเลกับความเปลี่ยนแปลง การอนุรักษ์และ การจัดการสิ่งแวดล้อมทางทะเลอย่างยั่งยืน


General information on the sea; values; marine lives; utilization; sea and changes; conservation and sustainable resources management
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH