เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
1408354Packaging System
ระบบการบรรจุ
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและโลจิสติกส์
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1408352

Course Description
ระบบการบรรจุ ความสัมพันธ์ระหว่างอาหารภาชนะบรรจุและสภาพแวดล้อม ชนิดและทดสอบภาชนะบรรจุ สายการบรรจุ เครื่องจักรในการบรรจุ การจัดการและการควบคุมคุณภาพในสายการบรรจุ การจัดการขยะจากบรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ดัดแปลงสภาพบรรยากาศ บรรจุภัณฑ์แอคทีฟและบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ


Relationship between product, packages, and environment; types and application of package; packaging line; packaging machinery; management and quality control in packaging line; packaging waste management; modified atmosphere packaging; active and intelligent packaging.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH