เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
1408353Packaging Design
การออกแบบบรรจุภัณฑ์
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและโลจิสติกส์
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ วัสดุและการเลือกใช้ การออกแบบโครงสร้าง ฉลาก การพิมพ์ การตลาดและแบรนด์ การออกแบบอย่างยั่งยืน กระบวนการออกแบบ


Principle of packaging design; packaging materials and selection; structural design; labels; printing; marketing and brand; sustainable design; design process.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH