เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
1408352Packaging Materials
วัสดุการบรรจุ
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและโลจิสติกส์
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ชนิด โครงสร้าง และคุณสมบัติของวัสดุทางการบรรจุ วัสดุประกอบ กาวและสารยึดติด การแปรรูปวัสดุทางการบรรจุการ รูปแบบของภาชนะบรรจุเพื่อการขนส่งและการจําหน่าย วัสดุสำหรับการบรรจุอย่างยั่งยืน นวัตกรรมวัสดุการบรรจุ


Types, structures and properties of packaging materials; composite materials; glues and adhesives; packaging material converting processing; styles of retail and shipping containers; sustainable packaging materials; innovation in packaging materials.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH