เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
1407332Waste Utilization in Agri-Food Sector
การใช้ประโยชน์จากขยะในภาคเกษตรและอาหาร
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและโลจิสติกส์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ลักษณะและการจัดจำแนกชนิดของขยะทางการเกษตรและอาหาร การจัดการขยะ การลดการสร้างขยะ แนวคิดขยะเหลือศูนย์ แนวคิดการสร้างขยะน้อยที่สุด การใช้ประโยชน์จากขยะในภาคธุรกิจเกษตรและอาหาร เทคโนโลยีสำหรับการใช้ประโยชน์จากขยะ


Characterization and classification of different types of agri-food wastes; conventional waste management; reduction of the waste generation; zero waste concept; concepts of waste minimization; utilization in agri-food sector; technologies for waste utilization waste
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH