เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
1407351Engineering Management in Agri-Food Industry
การจัดการทางวิศวกรรมในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและโลจิสติกส์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การวางผังกระบวนการผลิต ระบบสาธารณูปโภค การกำหนดลักษณะอุปกรณ์และการคัดเลือกวัสดุ การสร้างความปลอดภัยทางด้านเทคนิค การประเมินราคาต้นทุนในการผลิต การจัดการเชิงปฏิบัติการ การจัดการคุณภาพเชิงกลยุทธ์ การควบคุมคุณภาพและการปรับปรุงคุณภาพ


Process flowsheeting; utility systems; equipment specification and materials selection; technical safety; cost assessment; operational management; strategic quality management; quality control and quality improvement.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH