เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
1407363Supply Chain Management of Animal Products
การจัดการโซ่อุปทานผลิตภัณฑ์จากสัตว์
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและโลจิสติกส์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ประเภทของผลิตภัณฑ์จากสัตว์ มุมมองเชิงอุตสาหกรรม ขอบเขตและโครงสร้างของโซ่อุปทานผลิตภัณฑ์จากสัตว์ การจัดการโซ่อุปทาน การจัดการด้านโลจิสติกส์และข้อมูล ประเด็นปัจจุบันและอนาคตในการจัดการโซ่อุปทานผลิตภัณฑ์จากสัตว์


Types of animal products; industrial perspective; scope and structure of the animal products supply chain; supply chain management; logistics and information management; current and future issues in animal products supply chain management.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH