เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
1407331Cereal Science and Cuisine
วิทยาศาสตร์ของธัญญาหารและการครัว
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและโลจิสติกส์
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
โครงสร้างและองค์ประกอบของธัญญาหาร การลดความชื้นและการเก็บรักษา คุณภาพและความปลอดภัย การเตรียม รูปแบบหรือวิธีการปรุง การเพิ่มมูลค่า การใช้ประโยชน์


Structure and composition of cereal grains; drying and storage; quality and safety; preparation; style or method of cooking; value addition; utilization.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH