เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
1407362Ornamental Plants for Commercial
ไม้ดอกไม้ประดับเพื่อการค้า
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและโลจิสติกส์
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
อุตสาหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ การผลิตไม้ตัดดอก ไม้ตัดใบ ไม้กระถาง เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวไม้ดอกไม้ประดับ การเพิ่มมูลค่าดอกไม้ การทำธุรกิจเกี่ยวกับไม้ดอกไม้ประดับ ประเด็นปัจจุบัน


Ornamental plant industry; production of cut flowers, cut foliage, and potted plant; postharvest technology for ornamental plants; value added of cut flowers; ornamental plants business; current issues.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH