เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
1410204Agricultural Chemistry
เคมีการเกษตร
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและโลจิสติกส์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1410201

Course Description
ชนิดและคุณสมบัติของสารเคมีที่ใช้ในทางเกษตร สารเคมีที่ใช้ในทางปฐพีวิทยา สารควบคุมศัตรูพืช สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช การใช้ประโยชน์ ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประเด็นปัจจุบัน


Types and properties of chemicals used in agriculture; chemical used in soil science; pest control; plant growth regulators; advantages and harmful effects; environmental impact; related law; current issues.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH