เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
1209209Quantitative Analysis for Logistics Management
การวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับการจัดการโลจิสติกส์
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1203105 หรือ
1106283

Course Description
ความสัมพันธ์ระหว่างการวิเคราะห์เชิงปริมาณ กับการตัดสินใจ กระบวนการวิเคราะห์เชิงปริมาณ กระบวนการตัดสินใจ การใช้คอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์เชิงปริมาณ รูปแบบและวิธีการวิเคราะห์เชิงปริมาณ เช่น การโปรแกรมเชิงเส้น ทฤษฏีการตัดสินใจ ทฤษฏีเกมส์ แขนงการตัดสินใจ แบบจำลองการรอคอย PERT/CPM การควบคุมสินค้าคงคลัง การขนส่ง การจัดการคลังสินค้า แบบจำลองมาร์คอฟ และ แบบจำลองเครือข่าย การจำลองทางคณิตศาสตร์ และ การวิเคราะห์เพื่อการประยุกต์ใช้กับการวิเคราะห์ปัญหาทางธุรกิจและการตัดสินใจ ภายใต้การเปลี่ยนแปลง


Relationship between quantitative analysis and decision making processes; quantitative analysis processes; decision making processes; computer application in quantitative analysis; methodology in quantitative analysis for example: linear programming, decision theory, game theory, decision trees, waiting line model PERT/CPM, inventory control, transportation, warehousing, Markov model and network models; mathematical models and application to business; problems and current issues under changes situations.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH