เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
1407490Senior Project
โครงงานวิจัย
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและโลจิสติกส์
หน่วยกิต3 (0-9-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา:สถานภาพเทียบเท่านักศึกษาชั้นปีที่ 3 หรือ 4

Course Description
ศึกษาหัวข้อที่ผู้เรียนสนใจ ศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง การวางแผนการวิจัย สร้างสมมติฐาน การรวบรวมและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง หาข้อมูลและวิเคราะห์ นำเสนอผลการศึกษาในรูปของภาคนิพนธ์และปากเปล่า ภายใต้คำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา


Study in interested topic; self-study; research planning; hypothesis creation; literature collection and reviewing; data collection and analysis under advisor’s suggestion.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH