เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
1403250Agri-Food Processing
กระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1410201

Course Description
หลักการถนอมอาหาร เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและอาหารในปัจจุบัน หลักการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การใช้ประโยชน์จากเศษเหลือทางการเกษตร


Principle of food preservation; current agri-food processing technology; principle of product development; agricultural waste utilization.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH