เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
1407360Postharvest Management
การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและโลจิสติกส์
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ภาพรวมชีววิทยาหลังการเก็บเกี่ยว การสูญเสียในแปลงและหลังการเก็บเกี่ยว การประเมินคุณภาพและมาตรฐาน ดัชนีความบริบูรณ์ การเก็บเกี่ยว การลดความร้อน ทรีทเมนต์หลังการเก็บเกี่ยว บรรจุภัณฑ์ การเก็บรักษาและสภาพบรรยากาศดัดแปลง เทคโนโลยีการจัดการเนื้อสัตว์ การจัดการโรงคัดบรรจุ การจัดการโซ่ความเย็น การจัดการคลังสินค้าและร้านค้าปลีก เทคโนโลยีและนวัตกรรมหลังการเก็บเกี่ยว ประเด็นปัจจุบัน


An overview of postharvest biology; field and postharvest losses; determination of quality and standard; maturity index; harvesting; cooling; postharvest treatment; package; storage and controlled atmosphere; packinghouse management; cool chain management; meat technology and management; warehouse and retail store management; postharvest technology and innovation; current issues.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH