เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
1407230Postharvest Pathology
โรคพืชหลังการเก็บเกี่ยว
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและโลจิสติกส์
หน่วยกิต4 (3-3-7)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1410201

Course Description
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรคพืช เชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นสาเหตุโรคพืช ความสำคัญของโรคหลังการเก็บเกี่ยว อาการผิดปกติหลังการเก็บเกี่ยวที่ไม่ได้เกิดจากโรค โรคหลังการเก็บเกี่ยว เชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นสาเหตุของโรคหลังการเก็บเกี่ยว การเข้าทำลายของเชื้อสาเหตุและการเกิดโรคหลังการเก็บเกี่ยว ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดโรคหลังการเก็บเกี่ยว สรีรวิทยาของผลิตผลหลังการเก็บเกี่ยวและความสัมพันธ์กับเชื้อสาเหตุ ระบาดวิทยา โรคหลังการเก็บเกี่ยวของผลไม้และผัก สารพิษจากเชื้อรา การควบคุมโรคหลังเก็บเกี่ยวโดยวิธีกายภาพ วิธีชีวภาพ และการใช้สารเคมี


Introduction to plant pathology; an overview of plant pathogens; importance of postharvest diseases; noninfectious postharvest disorders; infectious postharvest diseases, microorganisms causing postharvest diseases, infection process, disease cycle and disease development; factors affecting postharvest diseases; physiological aspects of harvested produce and their relationship to pathogens; epidemiology; postharvest disease of fruit and vegetables; mycotoxins; control of postharvest diseases by physical, biological and chemical means.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH