เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
1407215Postharvest Physiology and Biochemistry
สรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวและชีวเคมี
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและโลจิสติกส์
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1410201

Course Description
การสังเคราะห์แสง เมแทบอลิซึมการหายใจ ชีววิทยาและชีวเคมีของเอทธิลีน สัณฐานและกายวิภาควิทยา การสุกและการวาย การคายน้ำ คาร์โบไฮเดรต กรดอินทรีย์ สารสี สารประกอบฟีนอล ไขมัน เนื้อสัมผัส โปรตีน เอนไซม์ วิตามิน รสและกลิ่น การตอบสนองทางสรีรวิทยาต่อความเครียด ชีวโมเลกุลสำหรับเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว


Photosynthesis; respiratory metabolism; biology and biochemistry of ethylene; morphology and anatomy; ripening and senescence; transpiration; carbohydrates; organic acids; pigments; phenolic compounds; lipids; texture; protein; enzymes; vitamins; flavors and aromas; physiological responses to stress; molecular biology for postharvest technology.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH