เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
1407201Quality Analysis of Agri-Food Products
การวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและโลจิสติกส์
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ความสำคัญและแหล่งที่มาของวัตถุดิบทางการเกษตร ลักษณะของวัตถุดิบทางการเกษตร คุณภาพทางกายภาพ เคมี จุลินทรีย์ และคุณภาพทางโภชนาการ หลักการและวิธีการวิเคราะห์ การทดสอบทางประสาทสัมผัส วิธีวิเคราะห์แบบใหม่


Importance and source of agricultural materials; characteristics of agricultural materials; physical, chemical, microbial and nutritional quality; principle of analysis and methods; sensory evaluation; new analysis methods.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH