เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
1112104Soft Skills for Science and Engineering Professionals
จรณทักษะสำหรับอาชีพทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
หน่วยกิต1 (0-3-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ทักษะการสื่อสาร การแก้ไขปัญหา การวางแผนและจัดการ ความเป็นผู้นำ การทำงานเป็นทีม ความสามารถในการปรับตัว ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะการต่อรองและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล


Communication; problem solving; planing and organisation; leadership; teamwork; adaptability; creativity; negotiation and interpersonal skills.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH