เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
1210220English for Aviation Business Communication
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในธุรกิจการบิน
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษ โโยเน้นทักษะสัมพันธ์ ได้แก่ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษเพื่อนำไปใช้ในการประกอบวิชาชีพการบิน


Intergrated four skill practices of listening, speaking, reading and writing for aviation business.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH