เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
MFU333MFU Character
ความเป็นแม่ฟ้าหลวง
สังกัดไม่ระบุ, -
หน่วยกิต0 (0-6-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ประสบการณ์การใช้ชีวิต และอัตลักษณ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่แสดงออกถึงการประยุกต์ใช้ความรู้ คุณธรรมแรงบันดาลใจ กระบวนการทางความคิดการเป็นผู้ประกอบการ มีความสามารถในการปรับตัว ทำงานในสังคมพหุวัฒนธรรม โดยผ่านกระบวนการการสร้างวินัย การมีสัมมาคารวะ ความสามัคคีมีน้ำใจ การปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามจากกิจกรรมที่จัดโดยมหาวิทยาลัย สำนักวิชา และนักศึกษา


The development of MFU students 21st Century skills, life experiences and identity through the application of knowledge, ethical values, inspiration, entrepreneurial-based thinking process, adaptability, and the ability to work in a multicultural society by participating in university, school or student activities which contribute to discipline practices, respectfulness, unity, generosity and the preservation of good tradition.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH