เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 
MFU333MFU Character
ความเป็นแม่ฟ้าหลวง
สังกัดไม่ระบุ, -
หน่วยกิต0 (0-6-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 -
ปริญญาตรี
ตอนเรียนวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 ไม่มีข้อมูล32302M  
อาจารย์:
 • อาจารย์ภูวดล ศรีมาลี (Co-ordinator)  Send Mail
 • อาจารย์วรรณรินทร์ วินิจกิจเจริญ (Co-ordinator)  Send Mail
 • สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับชาวต่างประเทศ ชั้นปี 120-10-10
  วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  หมายเหตุ: 1005 TLCF
    02 ไม่มีข้อมูล52948643M  
  อาจารย์:
 • อาจารย์ธนพงษ์ สมบัติ (Co-ordinator)  Send Mail
 • อาจารย์มีนตรา ธรรมะ (Co-ordinator)  Send Mail
 • อาจารย์กชมน ทองสร้อย (Co-ordinator)  Send Mail
 • อาจารย์พสิษฐ์ สะเภาคำ (Co-ordinator)  Send Mail
 • สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปี 1200-0-200
  วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  หมายเหตุ: 1006 EL
    03 ไม่มีข้อมูล705911M  
  อาจารย์:
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราวดี บุญคุ้ม (Co-ordinator)  Send Mail
 • สำรองสำหรับ:วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (สหกิจศึกษา) ชั้นปี 160-0-60
  วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  หมายเหตุ: 1102 APC
    04 ไม่มีข้อมูล513516M  
  อาจารย์:
 • อาจารย์ ดร.ขนบพร ตั้งตระกูลวนิช (Co-ordinator)  Send Mail
 • สำรองสำหรับ:วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ชั้นปี 1
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ชั้นปี 2
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ชั้นปี 3
  60-0-60
  52-7-45
  51-1-50
  วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  หมายเหตุ: 1105 BT
    05 ไม่มีข้อมูล32266M  
  อาจารย์:
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิ ดวงเพชร (Co-ordinator)  Send Mail
 • สำรองสำหรับ:วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ ชั้นปี 130-0-30
  วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  หมายเหตุ: 1112 ME
    06 ไม่มีข้อมูล31729918M  
  อาจารย์:
 • อาจารย์กนกวรรณ พรมมาวัน (Co-ordinator)  Send Mail
 • สำรองสำหรับ:บัญชีบัณฑิต ชั้นปี 1120-0-120
  วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  หมายเหตุ: 1201 AC
    07 ไม่มีข้อมูล15612630M  
  อาจารย์:
 • อาจารย์ ดร.ณัฐพันธุ์ กองบัวใหม่ (Co-ordinator)  Send Mail
 • สำรองสำหรับ:เศรษฐศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 160-0-60
  วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  หมายเหตุ: 1202 EC
    08 ไม่มีข้อมูล44840642M  
  อาจารย์:
 • อาจารย์วชิร พลบุญ (Co-ordinator)  Send Mail
 • สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ชั้นปี 1
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ชั้นปี 5
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ชั้นปี 3
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ชั้นปี 2
  180-0-180
  448-0-448
  448-4-444
  448-2-446
  วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  หมายเหตุ: 1203 BA
    09 ไม่มีข้อมูล67965029M  
  อาจารย์:
 • อาจารย์ดลพร สุวรรณเทพ (Co-ordinator)  Send Mail
 • สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว ชั้นปี 1300-0-300
  วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  หมายเหตุ: 1205 TR
    10 ไม่มีข้อมูล3022957M  
  อาจารย์:
 • อาจารย์เอกกวีร์ วินิจเขตคำณวน (Co-ordinator)  Send Mail
 • สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ ชั้นปี 1150-1-149
  วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  หมายเหตุ: 1207 HIM
    11 ไม่มีข้อมูล38836523M  
  อาจารย์:
 • อาจารย์ ดร.สุนิดา ธิว่อง (Co-ordinator)  Send Mail
 • สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ชั้นปี 1180-0-180
  วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  หมายเหตุ: 1209 LSC
    12 ไม่มีข้อมูล64360934M  
  อาจารย์:
 • อาจารย์จารุกิตติ์ ไชยวรรณ์ (Co-ordinator)  Send Mail
 • สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (งานบริการการบิน) ชั้นปี 1
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (ธุรกิจโลจิสติกส์ทางการบินระหว่างประเทศ) ชั้นปี 1
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (การปฏิบัติการทางการบิน) ชั้นปี 1
  100-0-100
  100-0-100
  100-0-100
  วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  หมายเหตุ: 1210 ABM
    13 ไม่มีข้อมูล1531512M  
  อาจารย์:
 • อาจารย์ ดร.สุรพล วรภัทราทร (Co-ordinator)  Send Mail
 • อาจารย์ ดร.นิกรณ์ หร่องบุตรศรี (Co-ordinator)  Send Mail
 • สำรองสำหรับ:วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อนวัตกรรมทางธุรกิจ ชั้นปี 160-0-60
  วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  หมายเหตุ: 1301 DTBI
    14 ไม่มีข้อมูล24240M  
  อาจารย์:
 • อาจารย์ ดร.สุรพล วรภัทราทร (Co-ordinator)  Send Mail
 • อาจารย์ ดร.ขวัญตา คีรีมาศทอง (Co-ordinator)  Send Mail
 • วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  หมายเหตุ: 1302 CS62
    15 ไม่มีข้อมูล64631M  
  อาจารย์:
 • อาจารย์วิทยาศักดิ์ รุจิวรกุล (Co-ordinator)  Send Mail
 • อาจารย์ภัทรียา สิงห์พันธ์ (Co-ordinator)  Send Mail
 • อาจารย์ ดร.สุจิตรา อาวัชนานุกุล (Co-ordinator)  Send Mail
 • อาจารย์ ดร.สุรพล วรภัทราทร (Co-ordinator)  Send Mail
 • วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  หมายเหตุ: 1305 SE
    16 ไม่มีข้อมูล2312310M  
  อาจารย์:
 • อาจารย์ ดร.สุรพล วรภัทราทร (Co-ordinator)  Send Mail
 • อาจารย์ ดร.ยุทธพงษ์ ทองแพง (Co-ordinator)  Send Mail
 • สำรองสำหรับ:วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว ชั้นปี 170-4-66
  วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  หมายเหตุ: 1306 MTA
    17 ไม่มีข้อมูล3233176M  
  อาจารย์:
 • อาจารย์ ดร.ภัทรมน วุฒิพิทยามงคล (Co-ordinator)  Send Mail
 • อาจารย์ ดร.สุรพล วรภัทราทร (Co-ordinator)  Send Mail
 • สำรองสำหรับ:วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปี 190-0-90
  วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  หมายเหตุ: 1501 CE
    18 ไม่มีข้อมูล1211192M  
  อาจารย์:
 • อาจารย์วิทยาศักดิ์ รุจิวรกุล (Co-ordinator)  Send Mail
 • อาจารย์ ดร.สุรพล วรภัทราทร (Co-ordinator)  Send Mail
 • อาจารย์ภัทรียา สิงห์พันธ์ (Co-ordinator)  Send Mail
 • อาจารย์ ดร.สุจิตรา อาวัชนานุกุล (Co-ordinator)  Send Mail
 • อาจารย์ทิว หงษ์ทอง (Co-ordinator)  Send Mail
 • สำรองสำหรับ:วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ชั้นปี 175-0-75
  วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  หมายเหตุ: 1503 SE
    19 ไม่มีข้อมูล1391381M  
  อาจารย์:
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพร พินิจสุวรรณ (Co-ordinator)  Send Mail
 • สำรองสำหรับ:วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (กลุ่ม 1 สหกิจศึกษา) ชั้นปี 160-0-60
  วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  หมายเหตุ: 1401 FT
    20 ไม่มีข้อมูล58580M  
  อาจารย์:
 • อาจารย์ ดร.นิรมล สันติภาพวิวัฒนา (Co-ordinator)  Send Mail
 • วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  หมายเหตุ: 1407 PTL
    21 ไม่มีข้อมูล111611097M  
  อาจารย์:
 • อาจารย์รัฐวุฒิ แสงจันทร์ (Co-ordinator)  Send Mail
 • อาจารย์เพชรณพัฒน์ ศรีวุทธิยประภา (Co-ordinator)  Send Mail
 • สำรองสำหรับ:นิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 1450-0-450
  วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  หมายเหตุ: 1601 LAW
    22 ไม่มีข้อมูล2922920W  
  อาจารย์:
 • อาจารย์ ดร.วิทยาพันธ์ นันติตานนท์ (Co-ordinator)  Send Mail
 • สำรองสำหรับ:วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ชั้นปี 1100-0-100
  วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  หมายเหตุ: 1701 CSC
    23 ไม่มีข้อมูล98971M  
  อาจารย์:
 • อาจารย์ ดร.ทินกร เถียรสูงเนิน (Co-ordinator)  Send Mail
 • สำรองสำหรับ:วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีความงาม ชั้นปี 150-0-50
  วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  หมายเหตุ: 1703 BTT
    24 ไม่มีข้อมูล3012983M  
  อาจารย์:
 • อาจารย์ธนัชพร มุลิกะบุตร (Co-ordinator)  Send Mail
 • สำรองสำหรับ:สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 190-0-90
  วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  หมายเหตุ: 1804 PH
    25 ไม่มีข้อมูล1411401M  
  อาจารย์:
 • อาจารย์พิชชาภา คนธสิงห์ (Co-ordinator)  Send Mail
 • สำรองสำหรับ:วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ชั้นปี 160-0-60
  วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  หมายเหตุ: 1806 SHS
    26 ไม่มีข้อมูล99963M  
  อาจารย์:
 • อาจารย์ ดร.ไกรลักษณ์ ฟักแก้ว (Co-ordinator)  Send Mail
 • สำรองสำหรับ:วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ชั้นปี 150-0-50
  วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  หมายเหตุ: 1807 EH
    28 ไม่มีข้อมูล1441440M  
  อาจารย์:
 • อาจารย์สิตางค์ คงกระโทก (Co-ordinator)  Send Mail
 • สำรองสำหรับ:วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปี 160-1-59
  วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  หมายเหตุ: 1808 OHS
    29 ไม่มีข้อมูล2852832M  
  อาจารย์:
 • อาจารย์ภัทริกา ปัญญา (Co-ordinator)  Send Mail
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์ สารีโส (Co-ordinator)  Send Mail
 • สำรองสำหรับ:พยาบาลศาสตรบัณฑิต (กลุ่ม A) ชั้นปี 1120-0-120
  วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  หมายเหตุ: 1901 NS
    30 ไม่มีข้อมูล70700M  
  อาจารย์:
 • อาจารย์ ดร.ปฐเมศร์ โฆษิฐารัตนกูล (Co-ordinator)  Send Mail
 • อาจารย์ ดร.สุรเชษฐ์ วุฒิศิลป์ (Co-ordinator)  Send Mail
 • สำรองสำหรับ:แพทยศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 140-0-40
  วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  หมายเหตุ: 2101 MD
    31 ไม่มีข้อมูล65650M  
  อาจารย์:
 • อาจารย์ ทันตแพทย์หญิงชนากานต์ นันทเจริญ (Co-ordinator)  Send Mail
 • อาจารย์ ทันตแพทย์ศุภสิทธิ์ ยมตะโก (Co-ordinator)  Send Mail
 • สำรองสำหรับ:ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 132-1-31
  วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  หมายเหตุ: 2201 DDS
    32 ไม่มีข้อมูล1021020M  
  อาจารย์:
 • อาจารย์ ดร.นิชานท์ สิงหพุทธางกูร (Co-ordinator)  Send Mail
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฐมพงศ์ มโนหาญ (Co-ordinator)  Send Mail
 • สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ ชั้นปี 150-0-50
  วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  หมายเหตุ: 2301 ID
    33 ไม่มีข้อมูล1281280M  
  อาจารย์:
 • อาจารย์ ดร.พรภวิษย์ หล้าพีระกุล (Co-ordinator)  Send Mail
 • สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจีนศึกษา ชั้นปี 150-0-50
  วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  หมายเหตุ: 2401 CNS
    34 ไม่มีข้อมูล9329257M  
  อาจารย์:
 • อาจารย์กอบบุญ วิริยยิ่งยง (Co-ordinator)  Send Mail
 • สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ ชั้นปี 1250-0-250
  วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  หมายเหตุ: 2402 BC
    35 ไม่มีข้อมูล2792736M  
  อาจารย์:
 • อาจารย์สรญา ถาวร (Co-ordinator)  Send Mail
 • สำรองสำหรับ:ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (หลักสูตร 4 ปี) ชั้นปี 190-0-90
  วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  หมายเหตุ: 2403 TCL
    36 ไม่มีข้อมูล4154123M  
  อาจารย์:
 • อาจารย์สุจิตตรา พลธิแสง (Co-ordinator)  Send Mail
 • สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน ชั้นปี 1100-0-100
  วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  หมายเหตุ: 2404 CLC
    37 ไม่มีข้อมูล1761733M  
  อาจารย์:
 • อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์ ดวงยอด (Co-ordinator)  Send Mail
 • อาจารย์ฤทธิชัย พิมปา (Co-ordinator)  Send Mail
 • สำรองสำหรับ:การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต ชั้นปี 160-0-60
  วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  หมายเหตุ: 2501 ATM
    38 ไม่มีข้อมูล1871870M  
  อาจารย์:
 • อาจารย์พลอยไพลิน นามกร (Co-ordinator)  Send Mail
 • สำรองสำหรับ:กายภาพบำบัดบัณฑิต ชั้นปี 1100-0-100
  วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  หมายเหตุ: 2502 PT
    39 ไม่มีข้อมูล2011992W  
  อาจารย์:
 • อาจารย์กัญญภัทร อภิวงศ์ศรีชัย (Co-ordinator)  Send Mail
 • สำรองสำหรับ:การแพทย์แผนจีนบัณฑิต ชั้นปี 160-0-60
  วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  หมายเหตุ: 2503 TCM
  Course Description
  การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ประสบการณ์การใช้ชีวิต และอัตลักษณ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่แสดงออกถึงการประยุกต์ใช้ความรู้ คุณธรรมแรงบันดาลใจ กระบวนการทางความคิดการเป็นผู้ประกอบการ มีความสามารถในการปรับตัว ทำงานในสังคมพหุวัฒนธรรม โดยผ่านกระบวนการการสร้างวินัย การมีสัมมาคารวะ ความสามัคคีมีน้ำใจ การปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามจากกิจกรรมที่จัดโดยมหาวิทยาลัย สำนักวิชา และนักศึกษา


  The development of MFU students 21st Century skills, life experiences and identity through the application of knowledge, ethical values, inspiration, entrepreneurial-based thinking process, adaptability, and the ability to work in a multicultural society by participating in university, school or student activities which contribute to discipline practices, respectfulness, unity, generosity and the preservation of good tradition.

  หมายเหตุ
  เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
  หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
     
        
      contact staff : REG@MFU.AC.TH