เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
1210225Project Feasibility Analysis in Aviation Business
การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการในธุรกิจการบิน
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
รูปแบบและวิธีการที่ใช้ในการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของกิจกรรมในการดำเนินโครงการทางธุรกิจ การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการตลาด การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในทางเทคนิค การวิเคราะห์ด้านการเงิน การดำเนินโครงการและการประเมินผล การวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการลงทุน การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการควบคุมโครงการภายใต้ภาวะความไม่แน่นอน การวิเคราะห์ทางเลือกและกรณีศึกษาทางธุรกิจการบิน


Methods used in analyzing the feasibility of business projects activities, market feasibility analysis, technical feasibility analysis, financial analysis, project implementation and evaluation, return on investment, risk analysis and project organized under an uncertainty situation, alternative scenarios and aviation business case studies.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH