เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
1210222Aviation Security Awareness
ความตระหนักต่อความปลอดภัยในอุตสาหกรรมการบิน
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
หลักการในการประยุกต์ใช้มาตรการและกฎระเบียบด้านความปลอดภัยสำหรับการระบุและป้องกันภัยคุกคามด้านความปลอดภัยในอุตสาหกรรมการบิน ภัยคุกคามด้านความปลอดภัยในปัจจุบันของอุตสาหกรรมการบิน ชนิดของภัยคุกคามที่ต้องตระหนักในการประเมินความเสี่ยงของระบบรักษาความปลอดภัย จุดควบคุมความปลอดภัยในการเข้าออกสนามบินของยานพาหนะและผู้โดยสาร พื้นฐานการประเมินความปลอดภัยของผู้โดยสาร กระเป๋า สินค้าและไปรษณียภัณฑ์ทางอากาศ และอาหารด้านการบิน มาตรการพื้นฐานของสนามบินและเที่ยวบินในการตอบสนองต่อภัยคุกคาม บทบาทและหน้าที่ของมนุษยปัจจัยในการรักษาระดับความปลอดภัย


The principle of applying security measures and regulations on identify and prevent potential security threats in aviation industry. Current threats to the aviation industry. Types of threats to consider in security risk assessment. Airport access control for people and vehicles. Passenger, baggage, cargo, mail and catering security basics. Common airport and in-flight security measures for responding to threats. The role of human factors in maintains security.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH