เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
1210221Airport Operation and Management
การดำเนินงานและการจัดการท่าอากาศยาน
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
รายวิชานี้จัดทำขึ้นเพื่อแสดงภาพรวมที่ชัดเจนเกี่ยวกับการดำเนินงานและการจัดการท่าอากาศยาน ประกอบกับการประยุกต์ใช้เครื่องมือและทักษะความรู้เพื่อประโยชน์ของท่าอากาศยาน หัวข้อหลักสำหรับรายวิชานี้ได้แก่; ฟังก์ชั่นการปฏิบัติงานของท่าอากาศยาน, การช่วยเหลือ การดับเพลิงและบริการสนับสนุนอื่น ๆ, ปัญหาและความท้าทายของท่าอากาศยาน ในอนาคตและการพัฒนาเทคโนโลยี


This course prepared to provide a solid overview of the airport operations and management field and with tools to apply knowledge and skills to the airports. The topic included; operational functions of the airport, rescue, firefighting and other support services, airport issues and challenges, future of airport, and technological development
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH