เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
1210107Social and Personality Development
การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาททางสังคม
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ทฤษฎีแนวคิดและความหมายของคำว่า "บุคลิกภาพในธุรกิจบริการ" วิธีการและเทคนิคในการพัฒนาบุคลิกภาพรวมถึงการปรับบุคลิกภาพการเลือกเครื่องแต่งกายการปรับตัวให้เข้ากับตนเองและมารยาททางสังคมที่จำเป็นต่องานบริการ แนวทางการพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมทักษะและมารยาทที่ปฏิบัติโดยทั่วไปในสังคมระดับชาติและระดับนานาชาติ ความรู้เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อภาษากายวาจาตลอดจนการปฏิบัติตนในแต่ละบุคคลทัศนคติในการให้บริการที่ได้รับการพัฒนาให้มีความเหมาะสมกับคุณภาพภายในและลักษณะภายนอก
นอกจากนี้ยังว่าด้วยเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมและธุรกิจบริการ ได้แก่ : ความสำคัญ, คำจำกัดความ ประเภทและความหลากหลายของวัฒนธรรม ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมและปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม

The theories, concepts and definition of the word “Personality in Service Business”, methods and techniques of personality development including personality adjustment, apparel selection, self-conforming and social etiquette required by the services job. The approached to develop social behavior, skills and etiquette generally practiced in both national and international societies. The knowledge of factors affecting body language, verbal language as well as individual personal conduct, the services attitude to be developed with the appropriate applicability of the internal quality and external appearance. Moreover, relationship between culture and services business including: importance, definitions, typologies and diversity of cultures, factors influencing on cross cultural communication and the potential problems of cross-cultural communication.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH