เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
1209406Special Topics in Logistics and Supply Chain Management
การศึกษาหัวข้อเฉพาะการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
หน่วยกิต3 (0-9-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
วิเคราะห์ และอภิปราย ในหัวข้อที่น่าสนใจทางการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของปัจจุบันและในอนาคตและการจัดสัมมนาที่เกี่ยวข้องในหัวข้อดังกล่าว และศึกษาดูงานต่างประเทศ


Analyze and discussion related to current and future special topic in logistics and supply chain management and arranging a seminar in the related topic and overseas study trip.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH