เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
1209320Humanitarian Logistics
การจัดการโลจิสติกส์เพื่อการช่วยเหลือทางมนุษยธรรม
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านมษุยธรรม ปัญหาการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับความต้องการของสังคม โลจิสติกส์เพื่อการบรรเทาทุกข์ วงจรการจัดการภัยพิบัติ ปัญหาการตัดสินใจในการเตรียมความพร้อม การตอบสนอง และการกู้ภัยจากภัยพิบัติ กิจกรรมและความท้าทายในการจัดการโซ่อุปทานสำหรับการจัดซื้อจัดหา การขนส่ง คลังสินค้า สินค้าคงคลังและการกระจายเพื่อการช่วยเหลือ โครงการและกรณีศึกษา


Introduction to humanitarian operations; decision problems related to meeting the ongoing needs of the society; relief logistics; disaster management cycle; decision problems faced in preparing for, responding to, and recovering from disasters; the activities and challenges in the supply chain management for the procurement, delivery, warehousing, inventory and distribution of the aid; projects and case studies.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH