เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1006137Academic Oral Communication
การพูดเชิงวิชาการ
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1006135

Course Description
การพัฒนาทักษะการพูดและฟัง โดยมุ่งเน้นความคล่องและความแม่นในการใช้ภาษาในบริบทเชิงวิชาการที่หลากหลาย รวมถึงการสัมภาษณ์และการนำเสนอ


Development of English speaking and listening skills focusing on fluency and accuracy in various academic contexts including interviews and presentations.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH