เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 
1006136English for Career Development
ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาอาชีพ
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1006135 หรือ
1006124
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 

ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาอาชีพ การวิเคราะห์ประกาศรับสมัครงาน การวิเคราะห์ตนเอง การเขียนใบสมัครงาน การเขียนจดหมายสมัครงาน และการเข้ารับการสัมภาษณ์งานในรูปแบบต่าง ๆ


Development of integrated English skills for career development including analyzing job advertisement, conducting self-analyses, writing resume and cover letters, and dealing with interview simulations.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH