เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 
1006136English for Career Development
ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาอาชีพ
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1006135 หรือ
1006124
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 -
ปริญญาตรี
ตอนเรียนวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์12:00-14:50221C1LECT351520B  
อาจารย์:
 • อาจารย์ ดร.พิรุฬคณา พิเชียรเสถียร (Co-ordinator)  Send Mail
 • อาจารย์Jason Michael Reed (Co-ordinator)  Send Mail
 • อาจารย์ณปธชา ศรีวิชัย (Co-ordinator)  Send Mail
 • วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง NO EXAM
    02 อังคาร08:00-10:50221C1LECT35278B  
  อาจารย์:
 • อาจารย์ ดร.พิรุฬคณา พิเชียรเสถียร (Co-ordinator)  Send Mail
 • อาจารย์Jason Michael Reed (Co-ordinator)  Send Mail
 • อาจารย์ณปธชา ศรีวิชัย (Co-ordinator)  Send Mail
 • วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง NO EXAM
    03 พุธ12:00-14:50221C1LECT351025B  
  อาจารย์:
 • อาจารย์ ดร.พิรุฬคณา พิเชียรเสถียร (Co-ordinator)  Send Mail
 • อาจารย์Jason Michael Reed (Co-ordinator)  Send Mail
 • อาจารย์ณปธชา ศรีวิชัย (Co-ordinator)  Send Mail
 • วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง NO EXAM
  Course Description
  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาอาชีพ การวิเคราะห์ประกาศรับสมัครงาน การวิเคราะห์ตนเอง การเขียนใบสมัครงาน การเขียนจดหมายสมัครงาน และการเข้ารับการสัมภาษณ์งานในรูปแบบต่าง ๆ


  Development of integrated English skills for career development including analyzing job advertisement, conducting self-analyses, writing resume and cover letters, and dealing with interview simulations.

  หมายเหตุ
  เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
  หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
     
        
      contact staff : REG@MFU.AC.TH