เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
2408103Chinese 3
ภาษาจีน 3
สังกัดจีนวิทยา, หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ภาษาจีน)/ปรับพื้นฐานภาษาจีน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 2408102 หรือ
2408002

Course Description
ฝึกทักษะทั้ง 4 อย่างต่อเนื่องจากภาษาจีนกลาง 2 ศึกษาไวยากรณ์และรูปประโยคที่ใช้บ่อย ฝึกทักษะการฟังและการพูดในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันให้กว้างขวางขึ้น การพบแพทย์ การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยเน้นการใช้ภาษาอย่างถูกต้องเหมาะสม


Further practice on four language skills of the Chinese language; commonly used sentence structures; practice on listening and speaking in different daily-life situations, seeing the doctor, money exchanging.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH