เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
2408103Chinese 3
ภาษาจีน 3
สังกัดจีนวิทยา, หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ภาษาจีน)/ปรับพื้นฐานภาษาจีน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 2408102 หรือ
2408002
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 

 -
ปริญญาตรี
ตอนเรียนวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร08:00-10:50A 707E4LECT50050B  
อาจารย์:
 • อาจารย์ ดร.อาภรณ์ ถิรกันต์
 • อาจารย์Peng Liu (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นปี 2 รหัส 6231006001 ถึง 623100604538-0-38
  วันสอบกลางภาค: 26 มี.ค. 2564 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: 20 พ.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร - ห้อง TDS
    02 อังคาร08:00-10:50A 708E4LECT50050B  
  อาจารย์:
 • อาจารย์Peng Liu (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นปี 2 รหัส 6231006046 ถึง 623100609038-0-38
  วันสอบกลางภาค: 26 มี.ค. 2564 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: 20 พ.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร - ห้อง TDS
    03 อังคาร12:00-14:50A 707E4LECT50050B  
  อาจารย์:
 • อาจารย์ ดร.อาภรณ์ ถิรกันต์
 • อาจารย์Peng Liu (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นปี 2 รหัส 6231006091 ถึง 623100614038-0-38
  วันสอบกลางภาค: 26 มี.ค. 2564 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: 20 พ.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร - ห้อง TDS
    04 อังคาร12:00-14:50A 708E4LECT50050B  
  อาจารย์:
 • อาจารย์Peng Liu (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นปี 2 รหัส 6231006142 ถึง 623100618638-0-38
  วันสอบกลางภาค: 26 มี.ค. 2564 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: 20 พ.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร - ห้อง TDS
    05 พฤหัสบดี12:00-14:50A 708E4LECT50050B  
  อาจารย์:
 • อาจารย์Peng Liu (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นปี 2 รหัส 6231006187 ถึง 623100623839-0-39
  วันสอบกลางภาค: 26 มี.ค. 2564 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: 20 พ.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร - ห้อง TDS
  Course Description
  ฝึกทักษะทั้ง 4 อย่างต่อเนื่องจากภาษาจีนกลาง 2 ศึกษาไวยากรณ์และรูปประโยคที่ใช้บ่อย ฝึกทักษะการฟังและการพูดในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันให้กว้างขวางขึ้น การพบแพทย์ การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยเน้นการใช้ภาษาอย่างถูกต้องเหมาะสม


  Further practice on four language skills of the Chinese language; commonly used sentence structures; practice on listening and speaking in different daily-life situations, seeing the doctor, money exchanging.

  หมายเหตุ
  เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
  หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
     
        
      contact staff : REG@MFU.AC.TH