เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1005120Thai for Communication
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาศึกษาทั่วไป
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในสังคมปัจจุบัน ทักษะการรับสารจากสื่อสารสนเทศ เพื่อพัฒนาการคิด วิเคราะห์ และการใช้วิจารณญาณ ทักษะการส่งสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมตามสถานการณ์


Use of the Thai language for communication in contemporary society; the implementation of receptive skills from information media to develop analytical and a critical thinking; the effective use productive skills.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH