เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 
1005120Thai for Communication
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาศึกษาทั่วไป
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 -
ปริญญาตรี
ตอนเรียนวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์08:00-10:50301C5LECT650534116B  
อาจารย์:
 • อาจารย์ ดร.สุจิตรา แซ่ลิ่ม (Co-ordinator)  Send Mail
 • อาจารย์วรรณรินทร์ วินิจกิจเจริญ (Co-ordinator)  Send Mail
 • อาจารย์ ดร.ธีระ บุษบกแก้ว (Co-ordinator)  Send Mail
 • อาจารย์สุทธา รัตนศักดิ์ (Co-ordinator)  Send Mail
 • อาจารย์พวงผกา ธรรมธิ
 • อาจารย์ ดร.วิสันต์ สุขวิสิทธิ์
 • อาจารย์จิตรลดาวรรณ ศรีสุนทรไท
 • อาจารย์พรรณวดี รัตนศักดิ์
 • อาจารย์ ดร.เชิดชาติ หิรัญโร
 • อาจารย์ ดร.ภัททิรา วิภวภิญโญ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลลักษณ์ บุญเคลือบ
 • สำรองสำหรับ:การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต ชั้นปี 1
  บัญชีบัณฑิต ชั้นปี 1
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปี 1
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีความงาม ชั้นปี 1
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ชั้นปี 1
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจีนศึกษา ชั้นปี 1
  60-58-2
  120-117-3
  90-88-2
  50-42-8
  50-45-5
  50-47-3
  วันสอบกลางภาค: 11 ต.ค. 2564 เวลา 09:00 - 10:00 อาคาร - ห้อง ONLINE
  วันสอบปลายภาค: 7 ธ.ค. 2564 เวลา 09:00 - 10:00 อาคาร - ห้อง MFU ONLINE
    02 อังคาร08:00-10:50301C5LECT650534116B  
  อาจารย์:
 • อาจารย์ ดร.สุจิตรา แซ่ลิ่ม (Co-ordinator)  Send Mail
 • อาจารย์วรรณรินทร์ วินิจกิจเจริญ (Co-ordinator)  Send Mail
 • อาจารย์ ดร.ธีระ บุษบกแก้ว (Co-ordinator)  Send Mail
 • อาจารย์สุทธา รัตนศักดิ์ (Co-ordinator)  Send Mail
 • อาจารย์พวงผกา ธรรมธิ
 • อาจารย์ ดร.วิสันต์ สุขวิสิทธิ์
 • อาจารย์จิตรลดาวรรณ ศรีสุนทรไท
 • อาจารย์พรรณวดี รัตนศักดิ์
 • อาจารย์ ดร.เชิดชาติ หิรัญโร
 • อาจารย์ ดร.ภัททิรา วิภวภิญโญ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลลักษณ์ บุญเคลือบ
 • สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปี 1
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ชั้นปี 1
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อนวัตกรรมทางธุรกิจ ชั้นปี 1
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ชั้นปี 2
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว ชั้นปี 1
  200-193-7
  60-58-2
  60-56-4
  113-37-76
  70-67-3
  วันสอบกลางภาค: 11 ต.ค. 2564 เวลา 09:00 - 10:00 อาคาร - ห้อง ONLINE
  วันสอบปลายภาค: 7 ธ.ค. 2564 เวลา 09:00 - 10:00 อาคาร - ห้อง MFU ONLINE
    03 พุธ08:00-10:50301C5LECT650457193B  
  อาจารย์:
 • อาจารย์ ดร.สุจิตรา แซ่ลิ่ม (Co-ordinator)  Send Mail
 • อาจารย์วรรณรินทร์ วินิจกิจเจริญ (Co-ordinator)  Send Mail
 • อาจารย์ ดร.ธีระ บุษบกแก้ว (Co-ordinator)  Send Mail
 • อาจารย์สุทธา รัตนศักดิ์ (Co-ordinator)  Send Mail
 • อาจารย์พวงผกา ธรรมธิ
 • อาจารย์ ดร.วิสันต์ สุขวิสิทธิ์
 • อาจารย์จิตรลดาวรรณ ศรีสุนทรไท
 • อาจารย์พรรณวดี รัตนศักดิ์
 • อาจารย์ ดร.เชิดชาติ หิรัญโร
 • อาจารย์ ดร.ภัททิรา วิภวภิญโญ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลลักษณ์ บุญเคลือบ
 • สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ ชั้นปี 1
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ชั้นปี 1
  พยาบาลศาสตรบัณฑิต (กลุ่ม A) ชั้นปี 1
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว ชั้นปี 3
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ชั้นปี 1
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ชั้นปี 1
  150-65-85
  180-116-64
  123-120-3
  65-10-55
  108-106-2
  60-27-33
  วันสอบกลางภาค: 11 ต.ค. 2564 เวลา 09:00 - 10:00 อาคาร - ห้อง ONLINE
  วันสอบปลายภาค: 7 ธ.ค. 2564 เวลา 09:00 - 10:00 อาคาร - ห้อง MFU ONLINE
    04 พฤหัสบดี08:00-10:50301C5LECT65063119B  
  อาจารย์:
 • อาจารย์ ดร.สุจิตรา แซ่ลิ่ม (Co-ordinator)  Send Mail
 • อาจารย์วรรณรินทร์ วินิจกิจเจริญ (Co-ordinator)  Send Mail
 • อาจารย์ ดร.ธีระ บุษบกแก้ว (Co-ordinator)  Send Mail
 • อาจารย์สุทธา รัตนศักดิ์ (Co-ordinator)  Send Mail
 • อาจารย์พวงผกา ธรรมธิ
 • อาจารย์ ดร.วิสันต์ สุขวิสิทธิ์
 • อาจารย์จิตรลดาวรรณ ศรีสุนทรไท
 • อาจารย์พรรณวดี รัตนศักดิ์
 • อาจารย์ ดร.เชิดชาติ หิรัญโร
 • อาจารย์ ดร.ภัททิรา วิภวภิญโญ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลลักษณ์ บุญเคลือบ
 • สำรองสำหรับ:นิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 1
  กายภาพบำบัดบัณฑิต ชั้นปี 1
  การแพทย์แผนจีนบัณฑิต (พิเศษ) ชั้นปี 1 รหัส 6432503101 ถึง 6432503130
  450-435-15
  60-47-13
  30-0-30
  วันสอบกลางภาค: 11 ต.ค. 2564 เวลา 09:00 - 10:00 อาคาร - ห้อง ONLINE
  วันสอบปลายภาค: 7 ธ.ค. 2564 เวลา 09:00 - 10:00 อาคาร - ห้อง MFU ONLINE
    05 ศุกร์08:00-10:50301C5LECT650526124B  
  อาจารย์:
 • อาจารย์ ดร.สุจิตรา แซ่ลิ่ม (Co-ordinator)  Send Mail
 • อาจารย์วรรณรินทร์ วินิจกิจเจริญ (Co-ordinator)  Send Mail
 • อาจารย์ ดร.ธีระ บุษบกแก้ว (Co-ordinator)  Send Mail
 • อาจารย์สุทธา รัตนศักดิ์ (Co-ordinator)  Send Mail
 • อาจารย์พวงผกา ธรรมธิ
 • อาจารย์ ดร.วิสันต์ สุขวิสิทธิ์
 • อาจารย์จิตรลดาวรรณ ศรีสุนทรไท
 • อาจารย์พรรณวดี รัตนศักดิ์
 • อาจารย์ ดร.เชิดชาติ หิรัญโร
 • อาจารย์ ดร.ภัททิรา วิภวภิญโญ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลลักษณ์ บุญเคลือบ
 • สำรองสำหรับ:วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปี 1
  เศรษฐศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 1
  สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 1
  ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (หลักสูตร 4 ปี) ชั้นปี 1
  การแพทย์แผนจีนบัณฑิต ชั้นปี 3
  60-58-2
  60-59-1
  90-87-3
  90-83-7
  43-38-5
  วันสอบกลางภาค: 11 ต.ค. 2564 เวลา 09:00 - 10:00 อาคาร - ห้อง ONLINE
  วันสอบปลายภาค: 7 ธ.ค. 2564 เวลา 09:00 - 10:00 อาคาร - ห้อง MFU ONLINE
  Course Description
  การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในสังคมปัจจุบัน ทักษะการรับสารจากสื่อสารสนเทศ เพื่อพัฒนาการคิด วิเคราะห์ และการใช้วิจารณญาณ ทักษะการส่งสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมตามสถานการณ์


  Use of the Thai language for communication in contemporary society; the implementation of receptive skills from information media to develop analytical and a critical thinking; the effective use productive skills.

  หมายเหตุ
  เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
  หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
     
        
      contact staff : REG@MFU.AC.TH