เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1301110Introduction to Information Technology and Data Science
เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูลเบื้องต้น
สังกัดเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้งานเครื่องมือสำหรับสื่อสังคม การใช้แอพพลิเคชันเพื่อจัดการเอกสารแบบออนไลน์ แนวคิดพื้นฐานของวิทยาการข้อมูล การสร้างแบบสอบถามและการเก็บข้อมูลผ่านเว็บแอพพลิเคชั่น การวิเคราะห์ข้อมูล การสร้างภาพจากข้อมูล เทคโนโลยีในสังคมยุคดิจิตอล เทคโนโลยีเสมือนจริงและสื่อแบบมีปฏิสัมพันธ์ การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ส่งผลต่อการดำรงชีวิต จริยธรรมและการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย อินโฟกราฟิคและการออกแบบ


Basic concept of information technology; using social media tools; using application for online document management; fundamentals of data science; creating a query and collecting data online with web application; data analytic; data visualization; digital technology in society, augmented technology and interactive media; basic computer programming; disruptive technology; netiquette and digital security; Infographic and visual design.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH