เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
2408102Chinese 2
ภาษาจีน 2
สังกัดจีนวิทยา, หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ภาษาจีน)/ปรับพื้นฐานภาษาจีน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 2408101 หรือ
2408001 หรือ
1007101

Course Description
ฝึกทักษะทั้ง 4 อย่างต่อเนื่องจากภาษาจีน 1 ศึกษารูปประโยคพื้นฐาน ฝึกทักษะการฟังและการพูดในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันให้กว้างขวางขึ้น การชักชวน การขออนุญาต การบอกเหตุผล การให้ การรับ โดยเน้นการใช้ภาษาอย่างถูกต้องเหมาะสม


Further practice on four language skills of the Chinese language; basic sentence structures; practice on listening and speaking in different daily-life situations, inviting, asking for permission, stating reasons, giving and taking.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH