เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
2408101Chinese 1
ภาษาจีน 1
สังกัดจีนวิทยา, หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ภาษาจีน)/ปรับพื้นฐานภาษาจีน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ฝึกทักษะทั้ง 4 อย่างบูรณาการ ศึกษารูปประโยคและไวยากรณ์พื้นฐาน เน้นบทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน การทักทาย การแนะนำตน การบอกเวลา การซื้อของ ฝึกการอ่านข้อความสั้นๆ สามารถสรุปและตอบคำถามได้ การเขียนประโยคง่าย ๆ ได้


Mandarin Chinese at a beginner’s level with main focus on four language skills: listening, speaking, reading, and writing. Contents are based on daily life activities, such as greeting, self-introducing, telling time, buying things etc. reading short paragraphs; writing with simple sentence structures.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH