เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1006135English for Communication 2
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1006134

Course Description
พัฒนาการทักษะภาษาอังกฤษที่จำเป็นต้องใช้ในการเรียนในระดับมหาวิทยาลัย ที่ทำงาน และการพักผ่อนหย่อนใจ โดยเน้นการประยุกต์ใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในการพูดและการเขียน


Development of English language skills needed for professional studies in the university, work, and leisure purposes focusing on the application of functional grammar with spoken and written English language.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH