เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 
1006135English for Communication 2
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1006134
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 -
ปริญญาตรี
ตอนเรียนวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์08:00-10:50203C1LECT351718B  
อาจารย์:
 • อาจารย์ ดร.สิริกร บำรุงกิจ (Co-ordinator)  Send Mail
 • อาจารย์สุพิชชา กิติยศ (Co-ordinator)  Send Mail
 • อาจารย์วิชญะ ศรีพิพัฒนกุล (Co-ordinator)  Send Mail
 • สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับชาวต่างประเทศ ชั้นปี 2
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับชาวต่างประเทศ ชั้นปี 2
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ชั้นปี 2
  7-1-6
  1-0-1
  3-0-3
  วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง NO EXAM
  หมายเหตุ: Slot 1
    02 อังคาร12:00-14:50203C1LECT36360B  
  อาจารย์:
 • อาจารย์ ดร.สิริกร บำรุงกิจ (Co-ordinator)  Send Mail
 • อาจารย์สุพิชชา กิติยศ (Co-ordinator)  Send Mail
 • อาจารย์วิชญะ ศรีพิพัฒนกุล (Co-ordinator)  Send Mail
 • สำรองสำหรับ:การแพทย์แผนจีนบัณฑิต ชั้นปี 2 รหัส 6332503001 ถึง 633250303425-22-3
  วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง NO EXAM
  หมายเหตุ: Slot2
    03 อังคาร12:00-14:50204C1LECT352312B  
  อาจารย์:
 • อาจารย์ ดร.สิริกร บำรุงกิจ (Co-ordinator)  Send Mail
 • อาจารย์สุพิชชา กิติยศ (Co-ordinator)  Send Mail
 • อาจารย์วิชญะ ศรีพิพัฒนกุล (Co-ordinator)  Send Mail
 • สำรองสำหรับ:การแพทย์แผนจีนบัณฑิต ชั้นปี 2 รหัส 6332503037 ถึง 633250307524-20-4
  วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง NO EXAM
    04 พุธ08:00-10:50203C1LECT35035B CLOSED 
  อาจารย์:
  วันสอบปลายภาค:
  หมายเหตุ: Slot3
    05 พุธ08:00-10:50204C1LECT35035B CLOSED 
  อาจารย์:
  วันสอบปลายภาค:
    06 พฤหัสบดี15:00-17:50203C1LECT35035B CLOSED 
  อาจารย์:
  สำรองสำหรับ:วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีความงาม ชั้นปี 22-0-2
  วันสอบปลายภาค:
  หมายเหตุ: Slot 4
    07 พฤหัสบดี15:00-17:50204C1LECT35035B CLOSED 
  อาจารย์:
  วันสอบปลายภาค:
    08 ศุกร์08:00-10:50203C1LECT35350B  
  อาจารย์:
 • อาจารย์ ดร.สิริกร บำรุงกิจ (Co-ordinator)  Send Mail
 • อาจารย์สุพิชชา กิติยศ (Co-ordinator)  Send Mail
 • อาจารย์วิชญะ ศรีพิพัฒนกุล (Co-ordinator)  Send Mail
 • สำรองสำหรับ:กายภาพบำบัดบัณฑิต ชั้นปี 2 รหัส 6332502001 ถึง 633250203433-32-1
  วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง NO EXAM
  หมายเหตุ: Slot 5
    09 ศุกร์12:00-14:50217C1LECT37370B  
  อาจารย์:
 • อาจารย์ ดร.สิริกร บำรุงกิจ (Co-ordinator)  Send Mail
 • อาจารย์สุพิชชา กิติยศ (Co-ordinator)  Send Mail
 • อาจารย์วิชญะ ศรีพิพัฒนกุล (Co-ordinator)  Send Mail
 • อาจารย์Sekar Pramudita
 • สำรองสำหรับ:กายภาพบำบัดบัณฑิต ชั้นปี 2 รหัส 6332502035 ถึง 633250207633-32-1
  วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง NO EXAM
  หมายเหตุ: Slot 6
  Course Description
  พัฒนาการทักษะภาษาอังกฤษที่จำเป็นต้องใช้ในการเรียนในระดับมหาวิทยาลัย ที่ทำงาน และการพักผ่อนหย่อนใจ โดยเน้นการประยุกต์ใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในการพูดและการเขียน


  Development of English language skills needed for professional studies in the university, work, and leisure purposes focusing on the application of functional grammar with spoken and written English language.

  หมายเหตุ
  เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
  หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
     
        
      contact staff : REG@MFU.AC.TH