เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1006134English for Communication 1
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1006002 หรือ
1006003 หรือ
1006001

Course Description
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ เน้นทักษะการพูดในการสื่อสาร ในชีวิต ประจำวัน ในหัวข้อและสถานการณ์ต่างๆ ที่คุ้นเคย


Development of integrated English language skills emphasizing foundation knowledge of practical spoken English to improve daily life communications in various familiar situations.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH