เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1101105Sciences and Mathematics All Around
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์รอบตัว
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
รายวิชาแบบบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน ความรู้พื้นฐานในสาขาต่างๆเช่นระบบร่างกาย อาหารและโภชนาการ สารเคมี วัสดุศาสตร์ ไฟฟ้าและพลังงาน ความรู้พื้นฐานที่จำเป็นในการอธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติต่างๆที่เกิดขึ้นบนโลก ภูมิศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภาวะโลกร้อน มุมมองของดาราศาสตร์ กาแล็กซีและจักรวาล ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์เพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน การวัด การทำอาหารและโภชนาการ การซื้อขาย การลงทุนและธุรกรรมทางการเงิน สถิติพื้นฐานและแผนภูมิ


A multi-disciplinary course on how science and mathematics involved in daily life: basic knowledge in such fields as the body system, food and nutrition, chemical substances, material sciences, electricity and energy; essential background to explain natural phenomena on our blue planet, geography, natural resources, environment and global warming issues; perspective of astronomy, galaxy and the universe, basic mathematics skills for daily life applications; measurement; cooking and nutrition; buying and purchasing; investment and finance; basic statistics and graphs.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH