เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
1101105Sciences and Mathematics All Around
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์รอบตัว
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 -
ปริญญาตรี
ตอนเรียนวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร08:00-10:50101C3LECT35033119M  
อาจารย์:
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐยา ต๊ะวิไชย (Co-ordinator)  Send Mail
 • อาจารย์ ดร.พัชรนันท์ โชโต
 • อาจารย์ ดร.สมวัน ชุ่มพงษ์พันธ์
 • อาจารย์ ดร.ขนบพร ตั้งตระกูลวนิช
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรธิดา โกษาแสง
 • อาจารย์ ดร.ประจักร์ อิ่นแก้ว
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราวดี บุญคุ้ม
 • อาจารย์ ดร.อมร โอวาทวรกิจ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พุทธรักษ์ ชมนันติ
 • อาจารย์ ดร.ศรัญยภัทร บุญมี
 • อาจารย์ ดร.ณัฏฐ์สรัล สายชนะ
 • สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ ชั้นปี 1
  นิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 1 รหัส 6431601040 ถึง 6431601358
  70-52-18
  275-234-41
  วันสอบกลางภาค: 14 มี.ค. 2565 เวลา 17:00 - 19:00 อาคาร - ห้อง MFU ONLINE
  วันสอบปลายภาค: 12 พ.ค. 2565 เวลา 17:00 - 19:00 อาคาร - ห้อง MFU ONLINE
  หมายเหตุ: TU-AM
    02 อังคาร08:00-10:50102C3LECT35030050M  
  อาจารย์:
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐยา ต๊ะวิไชย (Co-ordinator)  Send Mail
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุลีพร ถนอมศิลป์
 • อาจารย์ ดร.ณัฐชาติ วิสิทธิพานิช
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ อึ้งวณิชยพันธ์
 • อาจารย์ ดร.จันทรารักษ์ โตวรานนท์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งโรจน์ นิลทอง
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิ ดวงเพชร
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ อินต๊ะถา
 • อาจารย์ ดร.กอบัว ไชยศิวามงคล
 • อาจารย์ ดร.กิติพงษ์ คงพินิจบรรจง
 • อาจารย์ ดร.นันทนิจ จารุเศรณีย์
 • อาจารย์ ดร.สาโรจน์ นิตย์แสวง
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมฤดี นิลทอง
 • สำรองสำหรับ:นิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 1 รหัส 6431601359 ถึง 6431601653
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ชั้นปี 1 รหัส 6431209001 ถึง 6431209150
  204-157-47
  124-109-15
  วันสอบกลางภาค: 14 มี.ค. 2565 เวลา 17:00 - 19:00 อาคาร - ห้อง MFU ONLINE
  วันสอบปลายภาค: 12 พ.ค. 2565 เวลา 17:00 - 19:00 อาคาร - ห้อง MFU ONLINE
  หมายเหตุ: TU-AM
    03 พุธ08:00-10:50101C3LECT35030545M  
  อาจารย์:
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐยา ต๊ะวิไชย (Co-ordinator)  Send Mail
 • อาจารย์ ดร.พัชรนันท์ โชโต
 • อาจารย์ ดร.สมวัน ชุ่มพงษ์พันธ์
 • อาจารย์ ดร.ขนบพร ตั้งตระกูลวนิช
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรธิดา โกษาแสง
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิ ดวงเพชร
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ อินต๊ะถา
 • อาจารย์ ดร.ประจักร์ อิ่นแก้ว
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนิตา แจ่มยวง
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.Eleni Gentekaki
 • อาจารย์ ดร.ศรัญยภัทร บุญมี
 • อาจารย์ ดร.พลายพล เดชวิศิษฎ์สกุล
 • สำรองสำหรับ:เศรษฐศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 1
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (งานบริการการบิน) ชั้นปี 1
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน ชั้นปี 1
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน ชั้นปี 2 รหัส 6332404501 ถึง 6332404502
  เศรษฐศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 1
  65-54-11
  80-64-16
  150-131-19
  2-0-2
  2-0-2
  วันสอบกลางภาค: 14 มี.ค. 2565 เวลา 17:00 - 19:00 อาคาร - ห้อง MFU ONLINE
  วันสอบปลายภาค: 12 พ.ค. 2565 เวลา 17:00 - 19:00 อาคาร - ห้อง MFU ONLINE
  หมายเหตุ: WE-AM
    04 พุธ08:00-10:50102C3LECT35028961M  
  อาจารย์:
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐยา ต๊ะวิไชย (Co-ordinator)  Send Mail
 • อาจารย์ ดร.Thilini Chethana Kandawatte Wedaralalage
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุลีพร ถนอมศิลป์
 • อาจารย์ ดร.ณัฐชาติ วิสิทธิพานิช
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ อึ้งวณิชยพันธ์
 • อาจารย์ ดร.กอบัว ไชยศิวามงคล
 • อาจารย์ ดร.จันทรารักษ์ โตวรานนท์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งโรจน์ นิลทอง
 • อาจารย์ ดร.ธีรเดช หมูคำ
 • อาจารย์ ดร.อมร โอวาทวรกิจ
 • อาจารย์ ดร.นริษฎา ทองกลาง
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิระประภา มหานิล
 • สำรองสำหรับ:วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ชั้นปี 2
  กายภาพบำบัดบัณฑิต ชั้นปี 1
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ ชั้นปี 1
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (การปฏิบัติการทางการบิน) ชั้นปี 1
  การแพทย์แผนจีนบัณฑิต (พิเศษ) ชั้นปี 1
  ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (หลักสูตร 4 ปี) ชั้นปี 2 รหัส 6332403001 ถึง 6332403040
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ชั้นปี 1
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว ชั้นปี 1
  113-106-7
  94-59-35
  20-13-7
  10-7-3
  30-30-0
  34-31-3
  5-2-3
  5-2-3
  วันสอบกลางภาค: 14 มี.ค. 2565 เวลา 17:00 - 19:00 อาคาร - ห้อง MFU ONLINE
  วันสอบปลายภาค: 12 พ.ค. 2565 เวลา 17:00 - 19:00 อาคาร - ห้อง MFU ONLINE
  หมายเหตุ: WE-AM
    05 ศุกร์08:00-10:50101C3LECT35032822M  
  อาจารย์:
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐยา ต๊ะวิไชย (Co-ordinator)  Send Mail
 • อาจารย์ ดร.Mahamarakkalage Mary Ruvishika Shehali Jayawardena
 • อาจารย์ ดร.Thilini Chethana Kandawatte Wedaralalage
 • อาจารย์ ดร.พัชรนันท์ โชโต
 • อาจารย์ ดร.สมวัน ชุ่มพงษ์พันธ์
 • อาจารย์ ดร.ขนบพร ตั้งตระกูลวนิช
 • อาจารย์ ดร.ประจักร์ อิ่นแก้ว
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิ ดวงเพชร
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรธิดา โกษาแสง
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ สุวรรณทอง
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนิตา แจ่มยวง
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย ชูเกียรติโรจน์
 • สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ ชั้นปี 1 รหัส 6432402001 ถึง 6432402367
  ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (หลักสูตร 4 ปี) ชั้นปี 2 รหัส 6332403041 ถึง 6332403087
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับชาวต่างประเทศ ชั้นปี 1
  300-257-43
  32-31-1
  3-2-1
  วันสอบกลางภาค: 14 มี.ค. 2565 เวลา 17:00 - 19:00 อาคาร - ห้อง MFU ONLINE
  วันสอบปลายภาค: 12 พ.ค. 2565 เวลา 17:00 - 19:00 อาคาร - ห้อง MFU ONLINE
  หมายเหตุ: FR-AM
    06 ศุกร์08:00-10:50102C3LECT35027674M  
  อาจารย์:
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐยา ต๊ะวิไชย (Co-ordinator)  Send Mail
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุลีพร ถนอมศิลป์
 • อาจารย์ ดร.ณัฐชาติ วิสิทธิพานิช
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ อึ้งวณิชยพันธ์
 • อาจารย์ ดร.กอบัว ไชยศิวามงคล
 • อาจารย์ ดร.จันทรารักษ์ โตวรานนท์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งโรจน์ นิลทอง
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิ ดวงเพชร
 • อาจารย์ ดร.กิติพงษ์ คงพินิจบรรจง
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พุทธรักษ์ ชมนันติ
 • อาจารย์ ดร.นริษฎา ทองกลาง
 • อาจารย์ ดร.Olivier Jean-Marie Raspe
 • สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจีนศึกษา ชั้นปี 1
  นิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 1 รหัส 6431601001 ถึง 6431601039
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (ธุรกิจโลจิสติกส์ทางการบินระหว่างประเทศ) ชั้นปี 1
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว ชั้นปี 1
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปี 2
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ ชั้นปี 1 รหัส 6432402368 ถึง 6432402480
  70-56-14
  35-24-11
  35-22-13
  112-67-45
  4-1-3
  84-70-14
  วันสอบกลางภาค: 14 มี.ค. 2565 เวลา 17:00 - 19:00 อาคาร - ห้อง MFU ONLINE
  วันสอบปลายภาค: 12 พ.ค. 2565 เวลา 17:00 - 19:00 อาคาร - ห้อง MFU ONLINE
  หมายเหตุ: FR-AM
  Course Description
  รายวิชาแบบบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน ความรู้พื้นฐานในสาขาต่างๆเช่นระบบร่างกาย อาหารและโภชนาการ สารเคมี วัสดุศาสตร์ ไฟฟ้าและพลังงาน ความรู้พื้นฐานที่จำเป็นในการอธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติต่างๆที่เกิดขึ้นบนโลก ภูมิศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภาวะโลกร้อน มุมมองของดาราศาสตร์ กาแล็กซีและจักรวาล ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์เพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน การวัด การทำอาหารและโภชนาการ การซื้อขาย การลงทุนและธุรกรรมทางการเงิน สถิติพื้นฐานและแผนภูมิ


  A multi-disciplinary course on how science and mathematics involved in daily life: basic knowledge in such fields as the body system, food and nutrition, chemical substances, material sciences, electricity and energy; essential background to explain natural phenomena on our blue planet, geography, natural resources, environment and global warming issues; perspective of astronomy, galaxy and the universe, basic mathematics skills for daily life applications; measurement; cooking and nutrition; buying and purchasing; investment and finance; basic statistics and graphs.

  หมายเหตุ
  เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
  หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  BF = วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
     
        
      contact staff : REG@MFU.AC.TH