เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 
1101105Sciences and Mathematics All Around
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์รอบตัว
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 -
ปริญญาตรี
ตอนเรียนวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร08:00-10:50101C3LECT38036812B  
อาจารย์:
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐยา ต๊ะวิไชย (Co-ordinator)  Send Mail
 • อาจารย์ ดร.พัชรนันท์ โชโต
 • อาจารย์ ดร.สมวัน ชุ่มพงษ์พันธ์
 • อาจารย์ ดร.ขนบพร ตั้งตระกูลวนิช
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรธิดา โกษาแสง
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิ ดวงเพชร
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช ศิริวัฒน์
 • อาจารย์ ดร.ประจักร์ อิ่นแก้ว
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราวดี บุญคุ้ม
 • อาจารย์ ดร.อมร โอวาทวรกิจ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พุทธรักษ์ ชมนันติ
 • อาจารย์ ดร.ศรัญยภัทร บุญมี
 • อาจารย์ ดร.ณัฏฐ์สรัล สายชนะ
 • สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับชาวต่างประเทศ ชั้นปี 2
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ชั้นปี 1
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ชั้นปี 2
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ชั้นปี 1 รหัส 6431503001 ถึง 6431503127
  7-3-4
  200-173-27
  9-1-8
  116-55-61
  วันสอบกลางภาค: 13 ต.ค. 2564 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร - ห้อง ONLINE
  วันสอบปลายภาค: 13 ธ.ค. 2564 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร - ห้อง MFU ONLINE
  หมายเหตุ: TUE
    02 อังคาร08:00-10:50102C3LECT45041139B  
  อาจารย์:
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐยา ต๊ะวิไชย (Co-ordinator)  Send Mail
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุลีพร ถนอมศิลป์
 • อาจารย์ ดร.ณัฐชาติ วิสิทธิพานิช
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ อึ้งวณิชยพันธ์
 • อาจารย์ ดร.จันทรารักษ์ โตวรานนท์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิ ดวงเพชร
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งโรจน์ นิลทอง
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ อินต๊ะถา
 • อาจารย์ ดร.กอบัว ไชยศิวามงคล
 • อาจารย์ ดร.กิติพงษ์ คงพินิจบรรจง
 • อาจารย์ ดร.นันทนิจ จารุเศรณีย์
 • อาจารย์ ดร.สาโรจน์ นิตย์แสวง
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมฤดี นิลทอง
 • สำรองสำหรับ:วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (สหกิจศึกษา) ชั้นปี 2
  การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต ชั้นปี 1
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ชั้นปี 1
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ชั้นปี 2
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ชั้นปี 1
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ชั้นปี 2
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีความงาม ชั้นปี 1
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปี 1
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปี 2
  30-26-4
  81-79-2
  60-27-33
  2-1-1
  50-46-4
  42-34-8
  50-42-8
  75-75-0
  190-78-112
  วันสอบกลางภาค: 13 ต.ค. 2564 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร - ห้อง ONLINE
  วันสอบปลายภาค: 13 ธ.ค. 2564 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร - ห้อง MFU ONLINE
    03 พุธ08:00-10:50101C3LECT38037010B  
  อาจารย์:
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐยา ต๊ะวิไชย (Co-ordinator)  Send Mail
 • อาจารย์ ดร.พัชรนันท์ โชโต
 • อาจารย์ ดร.สมวัน ชุ่มพงษ์พันธ์
 • อาจารย์ ดร.ขนบพร ตั้งตระกูลวนิช
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรธิดา โกษาแสง
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิ ดวงเพชร
 • อาจารย์ ดร.ประจักร์ อิ่นแก้ว
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ อินต๊ะถา
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนิตา แจ่มยวง
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.Eleni Gentekaki
 • อาจารย์ ดร.ศรัญยภัทร บุญมี
 • อาจารย์ ดร.พลายพล เดชวิศิษฎ์สกุล
 • สำรองสำหรับ:วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปี 2
  ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 1
  สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 1
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อนวัตกรรมทางธุรกิจ ชั้นปี 2
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (กลุ่ม 1 สหกิจศึกษา) ชั้นปี 1
  95-75-20
  32-32-0
  90-86-4
  38-23-15
  60-48-12
  วันสอบกลางภาค: 13 ต.ค. 2564 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร - ห้อง ONLINE
  วันสอบปลายภาค: 13 ธ.ค. 2564 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร - ห้อง MFU ONLINE
  หมายเหตุ: WED
    04 พุธ08:00-10:50102C3LECT380131249B  
  อาจารย์:
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐยา ต๊ะวิไชย (Co-ordinator)  Send Mail
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุลีพร ถนอมศิลป์
 • อาจารย์ ดร.ณัฐชาติ วิสิทธิพานิช
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ อึ้งวณิชยพันธ์
 • อาจารย์ ดร.กอบัว ไชยศิวามงคล
 • อาจารย์ ดร.จันทรารักษ์ โตวรานนท์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งโรจน์ นิลทอง
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกานต์ สร้อยกาบแก้ว
 • อาจารย์ ดร.อมร โอวาทวรกิจ
 • อาจารย์ ดร.Thilini Chethana Kandawatte Wedaralalage
 • อาจารย์ ดร.นริษฎา ทองกลาง
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิระประภา มหานิล
 • สำรองสำหรับ:แพทยศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 1
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ ชั้นปี 2
  การแพทย์แผนจีนบัณฑิต ชั้นปี 2
  40-40-0
  40-20-20
  52-47-5
  วันสอบกลางภาค: 13 ต.ค. 2564 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร - ห้อง ONLINE
  วันสอบปลายภาค: 13 ธ.ค. 2564 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร - ห้อง MFU ONLINE
    05 ศุกร์08:00-10:50101C3LECT38035426B  
  อาจารย์:
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐยา ต๊ะวิไชย (Co-ordinator)  Send Mail
 • อาจารย์ ดร.พัชรนันท์ โชโต
 • อาจารย์ ดร.สมวัน ชุ่มพงษ์พันธ์
 • อาจารย์ ดร.ขนบพร ตั้งตระกูลวนิช
 • อาจารย์ ดร.ประจักร์ อิ่นแก้ว
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรธิดา โกษาแสง
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ สุวรรณทอง
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนิตา แจ่มยวง
 • อาจารย์ ดร.Mahamarakkalage Mary Ruvishika Shehali Jayawardena
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย ชูเกียรติโรจน์
 • อาจารย์ ดร.Thilini Chethana Kandawatte Wedaralalage
 • สำรองสำหรับ:บัญชีบัณฑิต ชั้นปี 1
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ชั้นปี 1
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ชั้นปี 2
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปี 1 รหัส 6431501001 ถึง 6431501177
  150-134-16
  76-75-1
  3-0-3
  159-66-93
  วันสอบกลางภาค: 13 ต.ค. 2564 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร - ห้อง ONLINE
  วันสอบปลายภาค: 13 ธ.ค. 2564 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร - ห้อง MFU ONLINE
  หมายเหตุ: FRI
    06 ศุกร์08:00-10:50102C3LECT38034337M  
  อาจารย์:
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐยา ต๊ะวิไชย (Co-ordinator)  Send Mail
 • อาจารย์ ดร.ธีรเดช หมูคำ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุลีพร ถนอมศิลป์
 • อาจารย์ ดร.ณัฐชาติ วิสิทธิพานิช
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ อึ้งวณิชยพันธ์
 • อาจารย์ ดร.กอบัว ไชยศิวามงคล
 • อาจารย์ ดร.จันทรารักษ์ โตวรานนท์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งโรจน์ นิลทอง
 • อาจารย์ ดร.กิติพงษ์ คงพินิจบรรจง
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พุทธรักษ์ ชมนันติ
 • อาจารย์ ดร.นริษฎา ทองกลาง
 • อาจารย์ ดร.Olivier Jean-Marie Raspe
 • สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว ชั้นปี 1
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและโลจิสติกส์ ชั้นปี 3
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและโลจิสติกส์ ควบกับ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (ควบปริญญาตรี 2 ปริญญา) ชั้นปี 3
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีความงาม ชั้นปี 2
  พยาบาลศาสตรบัณฑิต (กลุ่ม A) ชั้นปี 1
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ชั้นปี 1 รหัส 6431806060 ถึง 6431806088
  171-164-7
  6-3-3
  4-3-1
  2-2-0
  123-121-2
  18-0-18
  วันสอบกลางภาค: 13 ต.ค. 2564 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร - ห้อง ONLINE
  วันสอบปลายภาค: 13 ธ.ค. 2564 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร - ห้อง MFU ONLINE
  Course Description
  รายวิชาแบบบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน ความรู้พื้นฐานในสาขาต่างๆเช่นระบบร่างกาย อาหารและโภชนาการ สารเคมี วัสดุศาสตร์ ไฟฟ้าและพลังงาน ความรู้พื้นฐานที่จำเป็นในการอธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติต่างๆที่เกิดขึ้นบนโลก ภูมิศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภาวะโลกร้อน มุมมองของดาราศาสตร์ กาแล็กซีและจักรวาล ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์เพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน การวัด การทำอาหารและโภชนาการ การซื้อขาย การลงทุนและธุรกรรมทางการเงิน สถิติพื้นฐานและแผนภูมิ


  A multi-disciplinary course on how science and mathematics involved in daily life: basic knowledge in such fields as the body system, food and nutrition, chemical substances, material sciences, electricity and energy; essential background to explain natural phenomena on our blue planet, geography, natural resources, environment and global warming issues; perspective of astronomy, galaxy and the universe, basic mathematics skills for daily life applications; measurement; cooking and nutrition; buying and purchasing; investment and finance; basic statistics and graphs.

  หมายเหตุ
  เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
  หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  BF = วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
     
        
      contact staff : REG@MFU.AC.TH