เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
1101105Sciences and Mathematics All Around
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์รอบตัว
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 

 -
ปริญญาตรี
ตอนเรียนวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร08:00-10:50106C3LECT32027743M  
อาจารย์:
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐยา ต๊ะวิไชย (Co-ordinator)  Send Mail
 • อาจารย์ ดร.พัชรนันท์ โชโต
 • อาจารย์ ดร.สมวัน ชุ่มพงษ์พันธ์
 • อาจารย์ ดร.ขนบพร ตั้งตระกูลวนิช
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรธิดา โกษาแสง
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช ศิริวัฒน์
 • อาจารย์ ดร.ประจักร์ อิ่นแก้ว
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราวดี บุญคุ้ม
 • อาจารย์ ดร.อมร โอวาทวรกิจ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พุทธรักษ์ ชมนันติ
 • อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ยอดสุวรรณ
 • อาจารย์ ดร.ณัฏฐ์สรัล สายชนะ
 • สำรองสำหรับ:เศรษฐศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 1
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ชั้นปี 1
  นิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 1 รหัส 6331601343 ถึง 6331601557
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว ชั้นปี 1 รหัส 6331205501 ถึง 6331205504
  52-41-11
  144-87-57
  124-77-47
  4-1-3
  วันสอบกลางภาค: 23 มี.ค. 2564 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร - ห้อง ONLINE
  วันสอบปลายภาค: 18 พ.ค. 2564 เวลา 09:30 - 11:30 อาคาร - ห้อง ONLINE
  หมายเหตุ: TU-AM
    02 อังคาร08:00-10:50107C3LECT32029327M  
  อาจารย์:
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐยา ต๊ะวิไชย (Co-ordinator)  Send Mail
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุลีพร ถนอมศิลป์
 • อาจารย์ ดร.ณัฐชาติ วิสิทธิพานิช
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ อึ้งวณิชยพันธ์
 • อาจารย์ ดร.จันทรารักษ์ โตวรานนท์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งโรจน์ นิลทอง
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิ ดวงเพชร
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ อินต๊ะถา
 • อาจารย์ ดร.กอบัว ไชยศิวามงคล
 • อาจารย์ ดร.กิติพงษ์ คงพินิจบรรจง
 • อาจารย์ ดร.นันทนิจ จารุเศรณีย์
 • อาจารย์ ดร.สาโรจน์ นิตย์แสวง
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมฤดี นิลทอง
 • สำรองสำหรับ:นิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 1 รหัส 6331601001 ถึง 6331601342320-255-65
  วันสอบกลางภาค: 23 มี.ค. 2564 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร - ห้อง ONLINE
  วันสอบปลายภาค: 18 พ.ค. 2564 เวลา 09:30 - 11:30 อาคาร - ห้อง ONLINE
  หมายเหตุ: TU-AM
    03 พุธ08:00-10:50106C3LECT32027248M  
  อาจารย์:
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐยา ต๊ะวิไชย (Co-ordinator)  Send Mail
 • อาจารย์ ดร.พัชรนันท์ โชโต
 • อาจารย์ ดร.สมวัน ชุ่มพงษ์พันธ์
 • อาจารย์ ดร.ขนบพร ตั้งตระกูลวนิช
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรธิดา โกษาแสง
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิ ดวงเพชร
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ อินต๊ะถา
 • อาจารย์ ดร.ประจักร์ อิ่นแก้ว
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนิตา แจ่มยวง
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.Eleni Gentekaki
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒนา ค้ากำยาน
 • อาจารย์ ดร.พลายพล เดชวิศิษฎ์สกุล
 • สำรองสำหรับ:กายภาพบำบัดบัณฑิต ชั้นปี 1
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (งานบริการการบิน) ชั้นปี 1
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (การปฏิบัติการทางการบิน) ชั้นปี 1
  70-67-3
  197-124-73
  30-9-21
  วันสอบกลางภาค: 23 มี.ค. 2564 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร - ห้อง ONLINE
  วันสอบปลายภาค: 18 พ.ค. 2564 เวลา 09:30 - 11:30 อาคาร - ห้อง ONLINE
  หมายเหตุ: WE-AM
    04 พุธ08:00-10:50107C3LECT3203146M  
  อาจารย์:
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐยา ต๊ะวิไชย (Co-ordinator)  Send Mail
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุลีพร ถนอมศิลป์
 • อาจารย์ ดร.ณัฐชาติ วิสิทธิพานิช
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ อึ้งวณิชยพันธ์
 • อาจารย์ ดร.กอบัว ไชยศิวามงคล
 • อาจารย์ ดร.จันทรารักษ์ โตวรานนท์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งโรจน์ นิลทอง
 • อาจารย์ ดร.ธีรเดช หมูคำ
 • อาจารย์ ดร.อมร โอวาทวรกิจ
 • อาจารย์ ดร.Thilini Chethana Kandawatte Wedaralalage
 • อาจารย์ ดร.นริษฎา ทองกลาง
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิระประภา มหานิล
 • สำรองสำหรับ:วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ ชั้นปี 1
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ชั้นปี 2
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน ชั้นปี 1
  12-9-3
  91-89-2
  192-172-20
  วันสอบกลางภาค: 23 มี.ค. 2564 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร - ห้อง ONLINE
  วันสอบปลายภาค: 18 พ.ค. 2564 เวลา 09:30 - 11:30 อาคาร - ห้อง ONLINE
  หมายเหตุ: WE-AM
    05 ศุกร์08:00-10:50106C3LECT32028238M  
  อาจารย์:
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐยา ต๊ะวิไชย (Co-ordinator)  Send Mail
 • อาจารย์ ดร.พัชรนันท์ โชโต
 • อาจารย์ ดร.สมวัน ชุ่มพงษ์พันธ์
 • อาจารย์ ดร.ขนบพร ตั้งตระกูลวนิช
 • อาจารย์ ดร.ประจักร์ อิ่นแก้ว
 • อาจารย์ ดร.ชานินทร์ ศรีสุวรรณนภา
 • อาจารย์ ดร.อดิเรก ใบสุขันธ์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรธิดา โกษาแสง
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ สุวรรณทอง
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนิตา แจ่มยวง
 • อาจารย์ ดร.Thilini Chethana Kandawatte Wedaralalage
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย ชูเกียรติโรจน์
 • อาจารย์ ดร.Mahamarakkalage Mary Ruvishika Shehali Jayawardena
 • สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (ธุรกิจโลจิสติกส์ทางการบินระหว่างประเทศ) ชั้นปี 1
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ ชั้นปี 1 รหัส 6332402001 ถึง 6332402114
  ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 1
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ ชั้นปี 1
  49-40-9
  100-64-36
  32-0-32
  120-80-40
  วันสอบกลางภาค: 23 มี.ค. 2564 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร - ห้อง ONLINE
  วันสอบปลายภาค: 18 พ.ค. 2564 เวลา 09:30 - 11:30 อาคาร - ห้อง ONLINE
  หมายเหตุ: FR-AM
    06 ศุกร์08:00-10:50107C3LECT32028436M  
  อาจารย์:
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐยา ต๊ะวิไชย (Co-ordinator)  Send Mail
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุลีพร ถนอมศิลป์
 • อาจารย์ ดร.ณัฐชาติ วิสิทธิพานิช
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ อึ้งวณิชยพันธ์
 • อาจารย์ ดร.กอบัว ไชยศิวามงคล
 • อาจารย์ ดร.จันทรารักษ์ โตวรานนท์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งโรจน์ นิลทอง
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิ ดวงเพชร
 • อาจารย์ ดร.กิติพงษ์ คงพินิจบรรจง
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พุทธรักษ์ ชมนันติ
 • อาจารย์ ดร.นริษฎา ทองกลาง
 • อาจารย์ ดร.Olivier Jean-Marie Raspe
 • สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ ชั้นปี 1 รหัส 6332402115 ถึง 6332402432
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจีนศึกษา ชั้นปี 1
  282-204-78
  27-21-6
  วันสอบกลางภาค: 23 มี.ค. 2564 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร - ห้อง ONLINE
  วันสอบปลายภาค: 18 พ.ค. 2564 เวลา 09:30 - 11:30 อาคาร - ห้อง ONLINE
  หมายเหตุ: FR-AM
  Course Description
  รายวิชาแบบบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน ความรู้พื้นฐานในสาขาต่างๆเช่นระบบร่างกาย อาหารและโภชนาการ สารเคมี วัสดุศาสตร์ ไฟฟ้าและพลังงาน ความรู้พื้นฐานที่จำเป็นในการอธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติต่างๆที่เกิดขึ้นบนโลก ภูมิศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภาวะโลกร้อน มุมมองของดาราศาสตร์ กาแล็กซีและจักรวาล ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์เพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน การวัด การทำอาหารและโภชนาการ การซื้อขาย การลงทุนและธุรกรรมทางการเงิน สถิติพื้นฐานและแผนภูมิ


  A multi-disciplinary course on how science and mathematics involved in daily life: basic knowledge in such fields as the body system, food and nutrition, chemical substances, material sciences, electricity and energy; essential background to explain natural phenomena on our blue planet, geography, natural resources, environment and global warming issues; perspective of astronomy, galaxy and the universe, basic mathematics skills for daily life applications; measurement; cooking and nutrition; buying and purchasing; investment and finance; basic statistics and graphs.

  หมายเหตุ
  เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
  หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  BF = วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
     
        
      contact staff : REG@MFU.AC.TH