เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1601104Global Citizenship
ความเป็นพลเมืองโลก
สังกัดนิติศาสตร์, สาขาวิชานิติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การใช้ทักษะศตวรรษที่ 21 ต่อการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสังคมและกฎหมาย สถาบันทางสังคมที่สำคัญ ความขัดแย้งและการแก้ไขความขัดแย้ง ในสังคม การเมืองและเศรษฐกิจในชีวิตประจำวัน กฎหมายที่สำคัญในการดำเนินชีวิต ตลอดจนความตระหนักในวิธีการปฏิบัติทางสังคมแห่งความเป็นพลเมืองทั้งในระดับท้องถิ่นและสากล


The implementation of the 21st century skills to take cognizance of the relationship between humans, society and laws; important social institutions; social conflict and conflict resolution; politics and economics in everyday life; vital laws for living; social-practice awareness on citizenship in local and international levels.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH